Katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik

weckman orima katuseohutusteeted käiguteed lumetõkked redelid

Katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik.

Aastaid on olnud küsimuseks kas katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik. Alates aprillist 2017 on selles osas saabunud mõningane selgus. Nimelt nõuavad Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus kõigile katustele kohtkindla redeli paigaldamist küttekolleteni ligipääsuks. See tähendab, et igal hoonel, mis saab kasutusloa, peab olema ette näidata katusele statsionaarselt kinnitatud redel või astmed korstnani pääsemiseks. Vanematel hoonetel esitab sellekohase nõude edaspidi regulaarselt korstnahooldustöid teostav korstnapühkija akti kinnitades.

Väljavõte Päästeameti juhendmaterjalist “Küttesüsteemide tuleohutus” aprill 2018

 

4.4. Juurdepääs korstnale

Suitsulõõrid projekteeritakse ja ehitatakse nii, et neid oleks võimalik üldiselt kasutusel olevate korstnapühkimisvahenditega raskusteta ja ohutult terves pikkuses puhastada. (EVS 812-3:2018)

Ligipääs puhastamiseks võib paikneda korstna alumises või ülemises osas, pööningul, plahvatuse toimet vähendava ukse või luugi kaudu, lõõri ühendustoru kaudu või kütteseadme kaudu, kuid see peab vastama kütteseadme või korstna tootja juhistele. (EVS 812-3:2018)

Korstna siiber, korstna otsa paigaldatud ilmastikukaitse või ventilaator ei tohi takistada korstna lõõride tavapäraste vahenditega puhastamist. (EVS 812-3:2018)

Kui korstnat puhastatakse ülevalt, peab olema tagatud ohutu töökeskkond. (EVS 812-3:2018)


Joonis 11. Juurdepääs korstnani

weckman orima katuseohutustooted redelid käiguteed
katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik.

 

Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid (EVS 812-3:2018). Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil (EVS 812-3:2018).

Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega (v.a korstnad, mida puhastatakse muul viisil, nt puhastusluuk asub korstna alumises osas).  (EVS 812-3:2018)

 

4.5. Korstna kõrgus

Joonis 12. Korstna kõrguse mõõtmine ja korstna kõrgus viilkatuse korral

weckman orima katuseohutustooted käiguteed redelid katusesillad
katuseredelite ja käiguteede kasutamine on kohustuslik.

≥ 0,8m, kalle kuni 30° ≥ 1m, kalle üle 30°

Viilakatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 0,8 m kõrgemale katuse pinnast. Kui katuse kalle on üle 30°, siis 1 m. (EVS 812-3:2018) Lamekatuse korral peab korsten ulatuma vähemalt 1 m kõrgemale katuse pinnast. (EVS 812-3:2018)

Põlevamaterjalist katusekatte korral (nt rookatus) peab korsten ulatuma 1,2 m kõrgemale katuse pinnast. Kui katuse kalle on üle 30°, siis 1,5 m. Lisaks peab sellisel juhul olema korstnal sädemepüüdja. Sädemepüüdja valmistatakse ilmastiku- ja kuumuskindlast võrgust, mille võrguava suurus on 10 mm x 10 mm. (EVS 812-3:2018)

Tutvu lähemalt Orima katuse ohutus ja turvalahendustega

Orima ohutustoodete ametlik maaletooja Eestis on Weckman Esco AS

Ei soovi maksta kogu summat korraga? Maksa osamaksete kaupa!