Katuseohutustoodete paigaldamine

weckman orima katuseohutusteeted käiguteed lumetõkked redelid

Katuseohutustoodete paigaldamine eramutele on kohustuslik.

Vabariigi Valitsuse määrus “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” ning Tuleohutuse seadus kõigile katustele kohtkindla redeli paigaldamist küttekolleteni ligipääsuks.  Igal hoonel, mis saab kasutusloa, peab olema ette näidata katusele statsionaarselt kinnitatud redel või astmed korstnani pääsemiseks. Vanematel hoonetel esitab sellekohase nõude edaspidi regulaarselt korstnahooldustöid teostav korstnapühkija akti kinnitades.

Väljavõte Päästeameti juhendmaterjalist “Küttesüsteemide tuleohutus” aprill 2018

EVS 812-3:2018ütleb järgmist:

Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11° (ca 1:5), tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendusteed ja/või –redelid.

Ehitistes kõrgusega üle 8,5 m tuleb ette näha pääs katusele pööningu ja/või katuseluugi kaudu või paikse välise päästeredeli abil.

katuseohutustooted redel käigutee weckman orima
katuseohutustoodete paigaldamine

Korstnale kõrgusega >1,2m katusepinnast tuleb puhastamiseks paigaldada töötasapind (käigutee) koos vajaliku ligipääsuredeli või korstnaastmetega (v.a korstnad, mida puhastatakse muul viisil, nt puhastusluuk asub korstna alumises osas).  (EVS 812-3:2018)

Kui katuseohutustoodete paigaldamine on ise keeruline, siis meie koostööpartnerid aitavad ohutustoodete paigaldamisega.

Tutvu ka meie poolt toodetavate profiilidega.